Minnesanteckningar

Startmöte, hösten 2004
Närvarande:
Matti Hjelm (ordf)
Joakim Holm (sekr)
Anders Eriksson
Mikael Blomgren (adj)
Ola Ellnestam (adj)
André Ekespong (adj)
Måns Sandström (adj)

§1 Välkomna, syfte, presentation
Matti hälsade välkomna. Syftet med mötet var att hitta förslag till framtida inriktning för Agile Sweden samt eventuella nya krafter till styrelsen.

§2 Status idag
Styrelsen berättade om arbete och tankar kring:
 • webbplatsen
 • mejllistan
 • fysiska möten
  Webbplatsen har fått sig en uppfräschning och en del har flyttats över till Wiki, men mycket arbete återstår.
  Mejllistans aktivitet går lite upp och ner. Ibland kan det behövas en injektion.
  Fysiska möten har hållits några stycken. Positiva kommentarer inkom rörande det s.k. sommarminglet. Liknande möten får gärna förekomma framöver.
  Vidare berördes att A/S inte är en förening i juridisk mening (men kanske borde vara?), samarbetet med Dataföreningens nätverk Agile (lokalt nätverk i Sthlm som kräver medlemsavgifter för DF men har å andra sidan många medlemmar), samt starten av SPIN (nätverk om programvaruprocessser, främst för beställare).
  Vidare har webbplatsen och annat arbete kring Agile gett upphov till ett antal föredrag och även ett uppdrag som för närvarande Ola Ellnestam genomför.
  Generellt kan man säga att intresset för Agile är på väg upp i världen. Det kan finnas fog för ökad aktivitet och marknadsföring för att nätverket även ska kunna ge utbyte i form av föredrag och projekt.

  §3 Framtida inriktning (diskussion)
  Syftet med Agile Sweden diskuterades. Olika värden framkom såsom:
 • uppdragsförmedling
 • kunskapskälla
 • diskussionsforum
 • gruppterapi för hårt prövade "agilister" :-)
  Mötet föreslog att en bra inriktning för kommande år är att fortsätta på den inslagna vägen från förra året, men att även få mer interaktion med företag (som så småningom kan bli beställare av föredrag, kurser, expertkonsulter eller kanske t.o.m. hela projekt sammansatt av personer från Agile Sweden).

  En strategi för att få in fler uppdrag som framkom var:
 • Få till kundmöten, riktade till specifika företag eller breda (inbjudningar)
 • Led dem via webbplatsen till rätt företag eller rätt kompetens. Ev kan även dagens kanal för föredragshållare utökas till att även omfatta uppdragsförmedling.
  För webbplatsen inkom förbättringsförslag om att förenkla för potentiella kunder att hitta företag eller expertkonsulter, recensioner av böcker/programvara, platsannonser, samt frågor-och-svar.

  Fysiska möten diskuterades. Det slutliga förslaget för året såg ut som följer:
 • Oktober, kompetensmöte hos DF Agile
 • December, vintermingel med A/S
 • Februari, kompetensmöte hos DF Agile
 • Juni, sommarmingel med A/S
  Samarbetet med DF Agile bör fortsätta, inte minst med tanke på det stora potentiella kundantalet som finns bland medlemmarna.

  §4 Val av ny styrelse
  Mötet beslutade att indela arbetet i en styrelse samt flera arbetsgrupper. Tanken är att ha en liten, effektiv styrelse som ansvarar för målsättningar, koordinering och att vara ansikte utåt samt ett antal arbetsgrupper med specifika ansvar knutna till styrelsen.

  Förslag på arbetsgrupper från mötet (slutlig indelning beslutas av nya styrelsen):
 • Internt arbete: I detta ingår utveckling/underhåll/drift av webbplatsen samt mejllistan. Vidare ingår att anordna de två fysiska mötena för A/S.
 • Externt arbete: I detta ingår att på något sätt öka direktkommunikationen med potentiella beställare av lättrörliga projekt, t.ex. genom att anordna ett kundseminarium. Vidare ingår att anordna de två mötena på DF Agile.

  Styrelse för år 2004/2005 ser ut som följer:
 • Matti Hjelm (fortsätter från förra året)
 • Joakim Holm (dito)
 • Ola Ellnestam (ny)
 • Mikael Blomgren (ny)
  Ola Ellnestam och Mikael Blomgren anmälde intresse för att arbete med kundträffar.
  Måns Sandström och Anders Eriksson anmälde intresse för att arbeta med webbplatsen.
  André Ekespong och Matti Hjelm anmälde intresse för att anordna två kompetensmöten inom DF Agile.

  §5 Avslutning
  Under visst kaos bröt mötet upp varvid den hårda kärnan gick vidare till puben.

  Not 1:
  Några nedtecknade frågor för nya styrelsen att ta tag i:
 • Slutlig indelning i arbetsgrupper samt rollfördelning
 • Utred fråga om A/S som ekonomisk förening

  Not 2:
  Efter mötet inkom följande förslag till arbetsgrupper från André Ekespong:
 • Webbplats och maillista
 • Kundträff med externa kunder
 • Dataföreningen, två träffar per år
 • Mingel, två träffar per år

  Joakim Holm, sekr för dagen